66-06-29 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย กวาดถนน ทำความสะอาด จัดเก้าอี้ และล้างห้องสุขาของอาคารหอประชุมใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top