66-07-04 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ และทำความสะอาดบริเวณอาคารหอประชุมใหญ่ หอประชุมประกายเพชร สำหรับจัดกิจกรรม Open Heart Open House PCRU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top