66-08-16 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมด้วยนักศึกษาจิตอาสาจากสาขาวิชาพลศึกษา เก็บกวาดบริเวณถนนสายหลักภายในมหาวิทยาลัย และตัดหญ้าบริเวณสนามกีฬาโชครัตนชัย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top