66-08-23 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย เก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณโดยรอบลานพ่อขุน และทำความสะอาดอาคารหอสมุดหลังเก่า

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top