66-09-20 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย กวาดบริเวณถนนสายหลักตั้งแต่ประตู 1 ถึงอาคารหอพักบุคลากร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top