66-10-18 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย ทำความสะอาดบริเวณภายในอาคารแพทย์แผนไทย และเก็บกวาดบริเวณสนามกีฬาโชครัตนชัย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top