66-11-15 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษก และทำความสะอาดบริเวณอาคารหอประชุมใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top