กิจกรรม

66-08- 21 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัย ทำความสะอาดห้องน้ำและเก็บกวาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬาโชครัตนชัย เพื่อจัดกิจกรรมพิธีรับเครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2566

Scroll to Top