บุคลากรงานกายภาพและอาคารสถานที่

นายศักธิชัย จันทร์ศรี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

เบอร์ติดต่อ 083-163-6279

หน่วยสารบรรณและบุคคล

น.ส.สังวาลย์ ฉิมคง

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 094-841-5455

น.ส.นันทพร ทองจิตติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 081-953-7401

หน่วยอาคารและสถานที่

นางรสิตา หนูตะเภา

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 083-882-6740

นางเดือน สุขเมือง

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 091-390-9062

นางภารณี พรมสวย

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 094-843-7810

นางสาวสมคิด ปิ่นป้อง

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 084-179-5150

นางสายรุ้ง ศรีสุนาครัว

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 087-051-8796

นางปิ่น ครุธลา

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 084-623-8515

นางจุฑามาศ กุดดี

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 080-247-8568

นางจุมลี ปัญญาเทพ

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 094-703-0302

นางบัวขาว งามเอี่ยม

พนักงานทำความสะอาด

เบอร์ติดต่อ 083-960-8895

นางถนอม มาโพธิ์

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 099-382-0437

นางสาวสุปราณี บุญศรี

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 083-044-0468

นางวรรณงาม ตุ้มไธสง

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 061-380-1323

หน่วยภูมิทัศน์

นายทศพร ทองแท้

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 092-032-6605

นายคอม เสือราช

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 082-773-4753

นายบุญเรือง จันทร์ทอง

พนักงานสถานที่

เบอร์ติดต่อ 093-216-2035

นายรุ่งโรจน์ ทูลตา

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 094-938-7484

นายหนึ่ง จันทร์ทอง

หนักงานสถานที่

เบอร์ติดต่อ 090-691-4347

นายสมเกียรติ ปิ่นสุก

พนักงานสถานที่

เบอร์ติดต่อ 086-939-5679

นายสุพล ทองขาว

พนักงานสถานที่

เบอร์ติดต่อ 082-346-5523

นายนิสิต เอี่ยมศรี

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 082-958-4401

นายจักรกฤษณ์ ทัดช่อม่วง

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 089-472-4869

นายขจร พรหมนนท์

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 086-737-5577

นายนิติพัฒน์ กัลยาประสิทธิ์

พนักงานสถานที่

เบอร์ติดต่อ 098-776-2809

หน่วยซ่อมบำรุง

นายสมยศ อ่องยิ่ง

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 086-926-1167

นายกรกฎ ดีดาร์

นักวิชาการช่างศิลป์

เบอร์ติดต่อ 085-595-2445

นายจำเนย สุกแก้ว

พนักงานสถานที่

เบอร์ติดต่อ 089-413-2163

นายวรเมธ หอยสังข์

ช่างซ่อมบำรุง

เบอร์ติดต่อ 064-798-2755

นายอำนาจ นวลอ่อน

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 080-603-5284

นายดุชิต ศรีสุนาครัว

พนักงานสถานที่

เบอร์ติดต่อ 089-854-0539

นายสมไชย เรืองนา

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 092-792-0586

หน่วยไฟฟ้า

นายนันทวุฒิ โพธิวัฒตะ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 094-514-8978

นายสุรชัย เลียบใจดี

นักวิชาการไฟฟ้า

เบอร์ติดต่อ 086-679-3686

นายนิคม ปาคำ

ช่างไฟฟ้า ระดับ 3

เบอร์ติดต่อ 096-667-8989

นายปราการ สุวรรณเจริญ

วิศวกร (พลังงาน)

เบอร์ติดต่อ 094-790-8033

หน่วยประปา

นายธีระวัฒน์ อินไข

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 080-682-7435

นายหนูนิล ไชยราช

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 091-024-3287

นายดำรงค์ เศรษฐี

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 082-084-8114

นายสุบิน หมื่นชนะสงคราม

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 091-743-2435

หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

นายศักธิชัย จันทร์ศรี

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 083-163-6279

นายชัยวัช เจริญพร้อม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

เบอร์ติดต่อ 086-591-7273

นายมนตรี ปลีเอี่ยม

พนักงานปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา

เบอร์ติดต่อ 099-275-0463

หน่วยยานพาหนะ

นายนที เสือราช

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 091-797-4761

นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ 091-798-7709

นายทนงศักดิ์ สุขแสง

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ 095-764-5399

นายนพพร คำมี

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ 096-219-6754

นายสินธุ์ชัย เลิศณรงค์

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ 096-805-0690

นายไกรสร หมื่นท่อง

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ 092-861-9715

นายวิทวัฒน์ เพชระบูรณิน

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ 082-350-1232

นายนิคม จักรเสน

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 086-735-4829

หน่วยรักษาความปลอดภัย

นายสงวน อ่อนศรี

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 081-037-1086

นายนิยม น้อยสาคำ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 097-920-5176

นายนิยม วงศรีรัก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 097-316-2932

นายบุญชู ครุธลา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 087-571-3539

นายสมบูรณ์ ปานแก้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 082-558-8357

นายสำเภา ขวัญอ่อน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 082-775-8189

นายกิตติภณ บุบผา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 098-771-1083

นายอาทิตย์ เรืองกาญจนพงศ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 064-314-4992

นายสุรศักดิ์ ใต้กิ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 064-464-6782

นายไกรศร สีสุก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 091-414-5400

นายประเสริฐ พันธ์เพชร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 097-959-1598

หน่วยวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม

นายสหพรรณ อาวรณ์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 090-915-4382

นายไพศาล ยี่คิ้ว

วิศวกรโยธา

เบอร์ติดต่อ 094-393-5491

นายฐิติกร ตั้งจิต

วิศวกร (ประปา)

เบอร์ติดต่อ 091-026-4392

หน่วยปรับอากาศ

นายวิศัลย์ แสงนก

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 084-592-0316

นายศุภกร ละมัย

พนักงานบริการทั่วไป (เครื่องปรับอากาศ)

เบอร์ติดต่อ 083-613-8236

Scroll to Top