เอกสารดาวน์โหลด

คำสั่ง มรภ.พช. 2567-03-25 ที่ 795/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 20 เครื่อง

คำสั่ง มรภ.พช. 2567-03-25 ที่ 794/2567 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (พร้อมติดตั้ง) ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 20 เครื่อง

ประกาศ มรภ.พช. 2567-03-12 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 1/2567)

Scroll to Top