หน่วยซ่อมบำรุง

นายสมพร เหมือนพิมทอง

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 088-282-6929

นายสมยศ อ่องยิ่ง

ช่างเชื่อม ระดับ 2

เบอร์ติดต่อ 086-926-1167

นายกรกฎ ดีดาร์

นักวิชาการช่างศิลป์

เบอร์ติดต่อ 085-595-2445

นายวรเมธ หอยสังข์

ช่างซ่อมบำรุง

เบอร์ติดต่อ 064-798-2755

นายจำเนย สุกแก้ว

พนักงานสถานที่

เบอร์ติดต่อ 089-413-2163

นายดุชิต ศรีสุนาครัว

พนักงานสถานที่

เบอร์ติดต่อ 089-854-0539

นายสมไชย เรืองนา

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 092-792-0586

นายอำนาจ นวลอ่อน

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 080-603-5284

Scroll to Top