หน่วยยานพาหนะ

นายนที เสือราช

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 091-797-4761

นายนพฤทธิ์ ทิพย์เคลือบ

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ 091-798-7709

นายทนงศักดิ์ สุขแสง

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ 095-764-5399

นายธีรนัย ชะลอ

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ 082-170-8133

นายณรงค์ศักดิ์ จำนวน

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ 084-490-8882

นายนพพร คำมี

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ 096-219-6754

นายสินธุ์ชัย เลิศณรงค์

พนักงานขับรถยนต์

เบอร์ติดต่อ 096-805-0690

นายนิคม จักรเสน

พนักงานทั่วไป

เบอร์ติดต่อ 086-735-4829