หน่วยรักษาความปลอดภัย

นายสงวน อ่อนศรี

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 081-037-1086

นายนิยม น้อยสาคำ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 097-920-5176

นายนิยม วงศรีรัก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 097-316-2932

นายบุญชู ครุธลา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 087-571-3539

นายสมบูรณ์ ปานแก้ว

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 082-558-8357

นายสำเภา ขวัญอ่อน

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 082-775-8189

นายกิตติภณ บุบผา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 098-771-1083

นายอาทิตย์ เรืองกาญจนพงศ์

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 064-314-4992

นายสุรศักดิ์ ใต้กิ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 064-464-6782

นายไกรศร สีสุก

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 091-414-5400

นายประเสริฐ พันธ์เพชร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

เบอร์ติดต่อ 097-959-1598

Scroll to Top