หน่วยอาคารและสถานที่

นางรสิตา หนูตะเภา

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 083-882-6740

นางเดือน สุขเมือง

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 091-390-9062

นางภารณี พรมสวย

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 094-843-7810

นางสาวสมคิด ปิ่นป้อง

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 084-179-5150

นางสายรุ้ง ศรีสุนาครัว

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 087-051-8796

นางปิ่น ครุธลา

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 084-623-8515

นางจุฑามาศ กุดดี

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 080-247-8568

นางจุมลี ปัญญาเทพ

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 094-703-0302

นางบัวขาว งามเอี่ยม

พนักงานทำความสะอาด

เบอร์ติดต่อ 083-960-8895

นางถนอม มาโพธิ์

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 099-382-0437

นางสาวสุปราณี บุญศรี

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 083-044-0468

นางวรรณงาม ตุ้มไธสง

พนักงานอาคาร

เบอร์ติดต่อ 061-380-1323

Scroll to Top