หน่วยโสตทัศนูปกรณ์

นายชัยวัช เจริญพร้อม

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย

เบอร์ติดต่อ 086-591-7273

นายมนตรี ปลีเอี่ยม

พนักงานปฏิบัติการโสตทัศนศึกษา

เบอร์ติดต่อ 099-275-0463

Scroll to Top