66-04-11 ชุดพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกับบุคลากรงานกายภาพและอาคารสถานที่ จัดเตรียมสถานที่ เข้าร่วมกิจกรรม และจัดเก็บสิ่งของต่าง ๆ สำหรับกิจกรรม “ปีใหม่ไทย สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top